Informatie

Verslag Informatieavond Hotel Geldersekade
February 8th, 2012Nieuwsadmin 0 Comments

Op 26 januari 2012 is in Pacific Place Shopping Centre, Geldersekade 30, op de eerste etage een voorlichtingsavond voor de bewoners van de Geldersekade en Zeedijk gehouden om de plannen met betrekking tot de revitalisering van de panden Geldersekade 20 t/m 34, Elleboogsteeg 8 t/m 12 en Zeedijk 37 te presenteren.

Om iedereen tijdig op de hoogte te stellen van deze informatieavond zijn er op 13 januari ruim 350 uitnodigingen in de buurt huis aan huis verspreid. Ook zijn de verschillende buurtverenigingen en belangenorganisaties uitgenodigd.

Op deze avond waren circa 25 personen aanwezig om de presentatie bij te wonen. Kin Ping Dun zorgde daarbij voor Chinese hapjes en Chinese thee. Dank voor jullie komst!

Hierna volgt het verslag van de informatieavond dat vervaardigd is door Bernadette de Wit buurtbewoner van de Geldersekade. Veel dank voor dit verslag!

Verslag informatieavond planontwikkeling Chinees hotel Geldersekade
26 januari 2012, Pacific Place Shopping Center. Zie www.hotelgeldersekade.nl

Aanwezig: Kin Ping Dun (Toko Dun Yong), André van Stigt (architectenbureau J. van Stigt),
Janny Alberts (NV Zeedijk), Bas Regenbogen (NV Zeedijk), Arjen van den Hof (Vondel
hotels), Robby van Beveren (stadsdeel Centrum), Hans Mensink (VVD-fractie stadsdeelraad
Centrum), Rob Oosterbaan (wijkagent, Beursstraat), Gijs Goosen (PMB), Bart Robbers
(IBO), Barrie van de Berg (café del Mondo), Peter van Os (Media Junkies), Kevin Chow
(Asia Station), Paul van de Tool, Jeroen Berger (bewoner Geldersekade) , Ariëtte Dekker
(bewoner Geldersekade), Truke van Koeverden (bewoner Geldersekade), Bob Koeman
(bewoner Geldersekade), Barbara Sierman (bewoner Geldersekade), Rob Kaercher (bewoner
Geldersekade), Bernadette de Wit (bewoner Geldersekade, verslag), Suzanne Aben (bewoner
Zeedijk), Joep Tromp (bewoner Zeedijk), Flo Liem (bewoner Zeedijk), Mieke Groen
(bewoner Zeedijk), Cor van den Broek (bewoner Zeedijk), Henk Visser (bewoner Oudezijds
Kolk), Taco Temminck Tuinstra (bewoner Oudezijds Kolk), Ben Zegerink (bewoner
Waterpoortsteeg).

Kin Ping Dun opent de informatieavond.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt binnenkort ingediend, hier is een lang
proces aan vooraf gegaan. Vanuit Project 1012 is gevraagd om op deze plek iets cultureels te
doen binnen het thema Chinatown. Nu zijn er partijen gevonden die samen dit deel van de
Geldersekade willen revitaliseren. Het magazijn van de winkel functioneert niet optimaal,
mede door het vele verkeer, en gaat naar een andere locatie.

Janny Alberts schetst het beeld van een dichte gevel, waar het wenselijk is om meer de
menselijke maat te laten zien. Qua vastgoed konden de initiatiefnemers weinig met de kleine
pakhuisjes in de steeg. Na lang praten en zoeken is er een oplossing gevonden door een
verbinding te maken naar de Zeedijk¹. De Elleboogsteeg is bij het plan betrokken. Het gaat
niet alleen om een hotel, ook de plint is zeer belangrijk. Die moet een open, veilige uitstraling
hebben door de functies die daarin komen en door het beheer. De Chinatowngedachte kunnen
we versterken vóór en achter de gevel door creativiteit en ondernemerszin met een Aziatisch
tintje de ruimte te geven.

André van Stigt wijst als eerste de huidige hoofdentree aan, op nummer 30. Je kunt meer
doen met de zichtbaarheid van deze mooie entree, de lichttoegang, de verbinding tussen het
restaurant dat op de Zeedijk komt (waar nu tijdelijk de Bakkerswinkel zit) – de lobby van het
hotel – de straat – de steeg. We hebben veelvuldig overlegd, onder meer met de VVAB. AvS
brengt de herovering van de Zeedijk in herinnering; bij de Olofskapel moest een concessie
worden gedaan, in verband met de veiligheid is toen gekozen voor een gesloten gevel.
Op de Geldersekade gaat dat niet gebeuren. Er is veel achterstallig onderhoud op dit stukje, de
gevel van het magazijn is gesloten, er zit een stukje droevige jaren-70-nieuwbouw waar ooit
aardige individuele panden hebben gestaan. De pakhuizen liepen tot de Zeedijk. Nu is het een
monument.
BMA (Monumentenzorg) vindt het oude, kleinschalige weefsel van het stegenpatroon het
belangrijkst. Verder is het herstel van de parcellering/bouwmurenstructuur voor hen
essentieel. Daarom is ervoor gekozen de panden weer een individuele toegang te geven, de
perceelscheiding komt terug. De bouwhoogte blijft gelijk met de historische
bebouwingshoogte van 1850. De nieuwbouw (1970) en het onderstuk worden gesloopt en
vervangen.
Het binnengebied van de stegen krijgt groene daken (vergelijk het Valeriusterras van het
Amsterdams Lyceum) op een hoger niveau en het wordt opener en transparanter.
De bouwvoorschriften vormden een lastige uitdaging. Een hoogte van 1.96 is te laag, maar je
wilt ook het monument niet aantasten. Wel geven deze maten onvoldoende wooncomfort.
Samenvoegen van verdiepingen mag niet bij een monument. Daarom is gekozen voor een
hotel. Met subtiele aanpassingen kan dan met net 2 meter vrijstelling gekregen worden. Het
hotel verschaft 24 uur per dag sociale controle, daardoor kan het ook voor de brandweer
beheersbaar zijn.
We hebben toestemming gevraagd aan de Welstandscommissie om een glazen loopbrug te
maken, een uitzondering, nodig om beneden culturele functies mogelijk te maken en een
tweede vluchtweg te creeeren voor de hotelgasten.

Vraag van een bewoner: mogen voor dit hotel dan wel zo maar panden worden
samengevoegd?
Robby van Beveren: hierover hebben we eerst overlegd met BMA en er is een quick scan
uitgevoerd.
AvS heeft de voorwaarden die de gemeente en stadsdeel stellen al verwerkt in het plan.
Vraag: hoe moet het met het verkeer, de taxi-overlast? Daar zal dit initiatief ook onder lijden.
Het stadsdeel hoopt dat het verkeerscirculatieplan een verbetering is.
Vraag: hoe wordt het sloop- en bouwafval afgevoerd?
Antwoord AvS: via het water. Dit leidt niet tot verkeersoverlast op de kade.

Arjen van den Hof, hotelier, stapt in dit project als buurman. Hij wil de buurtbewoners leren
kennen. Zo is hij ook met zijn andere hotels begonnen in Zuid (zie www.vondelhotels.com ).
Dit wordt een huiselijk, kleinschalig hotel, met veel kunst in de kamers. Niet zoals sommige
internationale ketens, die een standaardproduct aanbieden en zich richten op het bustoerisme.
Daar voelt AvdH niets voor. De omgeving is een integraal onderdeel van het hotelconcept.
Het zijn oude panden met een lange historie. Al zijn hotels zitten in bestaande, vaak oude
panden. Voor laden, lossen en taxivervoer heeft hij goede afspraken gemaakt om overlast
voor de buurt te voorkomen. Eenmaal per jaar houdt hij een buurtbarbecue.

Vraag: wat als de hotelgasten troep uit het raam gooien in de steeg?
AvS: in verband met de veiligheid kunnen de ramen niet ver open. AvdH vult aan: ik kan niet
garanderen dat er nooit troep wordt gegooid, maar als er toch iets valt, ruimen wij het op.

Vraag: gaat het om los eigendom?
Antwoord: momenteel worden de fiscale complicaties van de PPS-constructie uitgezocht.
AvdH vult aan: nogmaals, wij zijn geen standaard hotel of projectontwikkelaar, die aan de
Zuidas nieuwbouw neerzet en dat hotel na een paar jaar doorverkoopt. “Ik investeer heel veel
geld in dit project, het zijn oude panden en ik moet 30 jaar draaien om het terug te verdienen.
Ik kan er niet uit.”

AvS, in antwoord op nadere vragen over het plan: Op de Geldersekade zal het gaan om 82
kamers (42 + 40). Er is geen uitbreiding aan de achterkant. De huidige gebouwinstallaties
gaan weg. Geluidsoverlast zal er niet tot minimaal zijn omdat dit beneden achter de
traforuimte van Liander wordt afgedempt. De installaties zullen duurzaam zijn
(luchtcirculatiesysteem), er komt ook een grijswatersysteem. De groene daken zijn de longen
van het gebouw.

Hoe lang gaat de bouw duren?
AvS: ongeveer 14 maanden. Er zal regelmatig voorlichting aan en overleg met de buurt zijn.
De bouw zou kunnen starten in december/januari, de oplevering kan vóór de zomer van 2014.
Wordt er geheid?
AvS: onder het pakhuis is dat niet nodig, daar kan de bestaande betonnen plaat worden benut.
Alleen onder de garage worden 8 à 10 palen geheid, dat zal 3 à 4 dagen duren. In de steeg kan
de fundering zo blijven in verband met de lichte skeletbouw. AvS zegt dat vooral de eerste 2 à
3 maanden sprake zal zijn van overlast, daarna zijn de werkzaamheden binnen in het pand.

Een bewoner van de steeg: wordt de steeg opengemaakt?
AvS: de steeg wordt een open verbinding, maar wel met sociale controle vanuit het hotel
gecombineerd met cameratoezicht. Het blijft ook de toegang tot de bergingen van de
Zeedijkbewoners.

Vraag: is er een garantie dat het een Chinees themahotel blijft? Wordt het niet na een paar jaar
verkocht aan een (budget)keten?
RvB: dat kunnen wij als stadsdeel niet garanderen. Hij legt de procedure uit. Dit project past
niet in het bestemmingsplan. Er is een aparte procedure voor nodig en er is eerst overlegd met
het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur staat positief tegenover de plannen. Het gaat om
een projectafwijkingsbevoegdheid, daarover moet een projectafwijzingsbesluit worden
genomen. Dit duurt 40 weken. Zoals ook bij bestemmingsplanwijzigingen zal dit 6 weken ter
inzage komen te liggen. Tijdens de terinzagelegging zal het stadsdeel een
informatiebijeenkomst organiseren. De burgers hebben recht op het indienen van een
zienswijze.
Janny Alberts vult aan: als de hotelexploitatie onverhoopt niet slaagt, moeten de eigenaren
een nieuwe partij zoeken, met een goede visie.
Vraag: wie wordt verantwoordelijk voor het beheer van de functies in de plint?
Antwoord: de NV Zeedijk.

Vraag: Krijgt het hotel aan de zijkant een groene muur2? Ook dat zuivert de door het verkeer
vervuilde lucht.
AvS: dat zit nu niet in het plan. Wie weet later. Wel wordt de bouw energiezuinig, met
vloerverwarming en warmteterugwinning (wtw). Een onderzoek of warmtekoudeopslag (wko)
mogelijk is, is nog gaande. De onderaardse waterstroom van het oer-IJ, uit de ijstijd, loopt zó
diep dat wko waarschijnlijk niet verantwoord is omdat je dan 180 meter diep zou moeten
gaan, met het risico dat grondlagen gaan vermengen. Waarschijnlijk worden het
warmtepompen.

Vraag: wat betekent een “Chinees” hotel, wordt het een hotel voor de doelgroep Chinese
toeristen of zakenlieden?
Kin Ping: Nee, het Chinese, of beter, Aziatische karakter komt tot uitdrukking in de inrichting
van het hotel, waar een sfeer van moderne Aziatische wereldsteden zichtbaar is. Daarnaast in

de plint, waar Aziatische cultuur, producten en evenementen worden aangeboden.
Bijvoorbeeld een ceremoniële theeschenkerij. Het huurniveau is lager op de begane grond, het
hotel is donor. Dat past in het 1012-verhaal.
Vraag: wat gebeurt er met de Chinese winkels en bedrijven die er nu zitten?
Kin Ping: die gaan eruit, de huurovereenkomst is opgezegd.

¹Op de maquettes en foto’s op de informatieavond was dit te zien. Belangstellenden kunnen de uitgereikte
handout van architectenbureau J. van Stigt, met plaatjes en een verhaal over de cultuurhistorische waarde van dit
stukje stad en de ruimtelijke en economische onderbouwing van het plan, alsnog afhalen bij de NV Zeedijk.2

²Er zijn div. grondgebonden en niet-grondgebonden systemen in ontwikkeling en al op de markt, zie bijv. deze
scriptie: http://edepot.wur.nl/50567 . Zie ook dit hotel in Londen: http://ecowijs.nl/291/europas-grootste-
groene-muur-staat-in-londen/